2020-04-04
 Inloggning
 
Användarnamn:

Lösenord:

 Innehåll
 
» EasyWebsite
» Tjänster
» Moduler
» Priser
» Design
» Logga in
» Beställ
» Kontakta
 
Avtal för EasyWebsite

1. Omfattning
Villkoren gäller denna Internettjänst som innebär möjlighet för kunden att skapa och drifta sin hemsida på ett enkelt sätt på Internet. Tjänsten förutsätter nödvändig utrustning som dator, modem/Internetuppkoppling och programvara för Internetaccess.

2. Användning
Användningen av EasyWebsite får endast ske med en abonnent per avtal. Vid starten visas en bekräftelse för kunden på gjord beställning och de uppgifter som gäller för anslutningen till EasyWebsite. Verifiering vid anslutning till EasyWebsite sker med det användarnamn och lösenord som bekräftats på skärmen för kunden och kan skrivas ut och skickas med e-post i de fall en giltig e-postadress angivits.
Allt material som visas och är tillgängligt på EasyWebsite, inklusive, men inte begränsat till, designmallar, bilder, texter, rörliga bilder, ljud, illustrationer och programvara är EasyWebsite och dess leverantörers egendom. Eftertryck och efteranvändning är ej tillåten, utan får endast användas av kunden genom abonnemang med EasyWebsite.
2.1 Delar av EasyWebsites bildbibliotek består av bilder från GettyImages och är skyddade av GettyImages speciella licensavtal för användning. För avtal i helhet: http://creative.gettyimages.com/source/help/helplicense.asp

3. Ansvar för information
Kunden är i förhållande till EasyWebsite ensam ansvarig för att annan inte bereder sig tillgång till kundens abonnemang till EasyWebsite, samt för den information som överförs och för de varor och/eller tjänster som erbjuds via kundens hemsida driftad av EasyWebsite. Kunden är ansvarig för att eventuella nödvändiga tillstånd finns för att sprida, ta emot eller lagra den information som kunden visar på sin hemsida. EasyWebsite ansvarar ej för innehållet i den information som visas på kundens hemsida skapad av EasyWebsite.

4. Avgifter och betalning
Kunden är skyldig att betala den löpande avgiften för EasyWebsite vilket är avtalskostnaden vid beställningens gällande prislista.

5. Avtalstid
Avtalet om användandet av EasyWebsite och eventuella tilläggstjänster gäller med en period om 12 kalendermånader.

6. Uppsägningstid
Om inte avtalet sägs upp skriftligen senast 3 månader innan avtalets utgång, förlängs avtalet automatiskt med ytterligare 12 kalendermånader.

7. Ändringar av avtalsvillkor och tjänst
EasyWebsite har rätt att ändra villkor i detta avtal eller Tjänstens omfattning tre (3) månader efter det att Kunden underrättats. Mindre ändringar av villkoren eller Tjänstens omfattning får dock ske en (1) månad efter det att kunden underrättats. Ändringar och utökningar av tjänsten som bedöms komma kunden tillgodo får göras utan att kunden underrättas. Underrättelse till kunden får lämnas skriftligen via brev, fax eller Internet, e-post eller för tjänsten avsedd plats för meddelanden till kunden.

8. Ångerrätt
Ångerfrist. Kunden äger rätt att frånträda avtalet under förutsättning att han meddelar EasyWebsite om detta inom 7 dagar från det att avtalet ingicks, det vill säga från det datum då kunden beställde tjänsten från EasyWebsite. Meddelande skickas till EasyWebsite kundtjänst, adress: EasyWebsite c/o Statement AB, Ånäsvägen 46, 416 63 Göteborg.

9. Registrering av kund
EasyWebsite äger rätt att registrera kunden och dess uppgifter för tjänsten.
7.1. Kunden är införstådd med att EasyWebsite behandlar personuppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera tjänsten.
7.2. Kunden är införstådd med och samtycker till att EasyWebsite, c/o Statement AB och dess bolag inom samma koncern som EasyWebsite, behandlar, inhämtar och lämnar ut uppgifter om kunden för informations- och direktreklamändamål.
Kunden kan när som helst skriftligen återkalla detta samtycke till EasyWebsite kundtjänst, adress: EasyWebsite c/o Statement AB, Ånäsvägen 46, 416 63 Göteborg. EasyWebsite skall skriftligen bekräfta sådan återkallelse.

10. Stängning av tjänst
EasyWebsite äger rätt att stänga kundens abonnemang om kunden trots påpekanden använder tjänsten på sätt som strider mot avtalsvillkoren, medför skada eller olägenhet för EasyWebsite eller annan, till exempel genom att använda tjänsten i strid med gällande lag eller myndighetsföreskrift eller i strid med Internets allmänna etik "Netiketten".

11. Ansvarsbegränsning
EasyWebsite är inte skadeståndsskyldig för skada eller förlust i händelse av fördröjning, avbrott, utebliven eller felaktig leverans av data eller omständighet av liknande slag. EasyWebsite är inte skadeståndsskyldig om någon annan än kunden bereder sig tillgång till kundens abonnemang till EasyWebsite, eller om någon behörig eller obehörig gör intrång i kundens eller annans datorresurs och skaffar sig tillgång till, förstör eller förvanskar data eller information via denna tjänst. Kunden får inte använda tjänsten på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för EasyWebsite eller någon annan. Kunden skall hålla EasyWebsite skadeslös för krav riktade från tredje man mot EasyWebsite på grund av kundens användning av tjänsten EasyWebsite.

12. Uppsägning av tjänst
EasyWebsite har rätt att säga upp tjänsten omgående vid missbruk enligt punkt 9 ovan. EasyWebsite äger rätt att säga upp tjänsten med 1 månads uppsägningstid, om EasyWebsite inte längre anser sig kunna erbjuda tjänsten på marknaden.

13. Anslutning och access till tjänsten
EasyWebsite är en Internettjänst och kunden är införstådd med att avbrott eller fördröjning på Internet inte utgör fel i tjänsten.

<< Tillbaka till orderformuläret